Âsa kimin elinde?

Cahit Zarifo¤lu'nun þiiri çevresinde baþlayan 
bu tartðþma herkese açðktðr.
'Zarifo¤lu ne yaptð¤ðnð bilmiyordu',bilseydi yapmazdð,
diye söze baþlarsak;cüretli bulunur belki ama, 
"Tandðr'ð ferlendi"rir.
Ðçinizde þiir adðna varsa bir kðpðrtð,
varsa varoluþ sancðsð,
ve varsa neyiniz 'insan' olarak 
siz de buyurun.

tartışmaya katılmak için
zarif@zarifce.com
epostasına yazabilirsiniz...

'Beyan sihirdir' de,þiir nedir?
Sihir aldð yürüdü ortalð¤ð,sihirbaz.
Ya âsa kimin elinde?
þiir ve düþüncede bir ada
sadðk yalsðzuçanlar
 
                
tartðþmaya katðlanlar
öncekiler
2005
2006