Âsa kimin elinde?
Cahit Zarifo¤luna rahmet dileyerek ...
Cahit Zarifo¤lu'nun þiirini uzun ömürlü bulanlardan de¤ilim.
Zarifo¤lu 'na,"bir baþka lisanð tekellüm edememiþ"þair diye bakðyorum.Bir baþka lisan;"Hikmetin dili.."
Alðn size bir örnek:Ðnsanðn varoluþ sancðsðnð derinleþtiren ana damarðn "yalnðzlðk " oldu¤u "teneffüs"eden herkesin 
yalðn gerçe¤idir.Bu gerçe¤e þair olsun veya olmasðn herkes bir sebeple dokunmuþtur.Konumuz þiirse bu mevzu 
daha bir önem arzediyor demektir.Ezeli,kozmik ve metafizik bir yalnðzlðk ancak,"Kelimelerin zarðnð delip geçen",
"gayr yerler gören" ve "özge safalar süren"þairlerin dilinde kðvamðnð bulmuþtur.Bu vadide Fuzuli  üstadðmðz
kðyas bile kabul etmez.O þöyle diyor:"Ne yanar kimse bana ateþ-i dilden özge/ Ne açar kimse kapum bad-ð sabadan gayrð"
Kozmik ve metafizik yalnðzlð¤ðmðzð bundan daha derin,bundan daha ince anlatan bir beyit bulmak bana göre biraz zor.
Bu mevzuda birde Zarifo¤lu'nu dinleyelim.O da þöyle diyor:"Yalnðzlðk kemik gibi/ Ne yana dönsem o yana batðyor.
"Bu ifade "Bedenin","tenin"ötesine geçemiyor bana göre.Dolayðsðyla varoluþ sancðsðnð"birbaþðna"çeken insana ötelerden 
fðsðltð sunmuyor bu beyit.Bu beytin bendeki tedaisiþöyle:Metropollerin ara sokaklarðnda hane-berduþ birisinin ,
kasaplarçarþðsðndaki sakadat yð¤ðnð üzerinde yð¤ðlðp kalmasð...Zavallð Kedicik!Niçin Fuzuli üstadðmðzla kðyasladð¤ðma gelince.
Þiirin(sözün) güçü nasðl da uzun vuruyor belli olsun diye.Zarifo¤lu daha henüz böyle bir testten geçmedi.
mustafa aracð
"Asa" sahibinin elinde elbet. Sebeb-i Vücud olan Habib-i Hüda Muhammed Mustafa (sav)'nðn..
Ezelden ebede gayrð hüküm yoktur. Söylenecek söz, kelam, beyan da 
"la ilahe illallah Muhammeden Resulullah"tðr. 
Hem bilelim ki "ehl-i nutk ya hut kelam" ile "taife-i þuera" aynð de¤ildir.
filozof

siz de katðlðn!
/sonraki