anðlar defterinde
gül yapra¤ð
varak-ð mihr ü vefa
zarifo¤lu ile þahsen ya da 
þiirleri/yazdðklarð dolayðsðyla
hemdem olmuþsanðz...
çok özel paylaþðmlarðnðz varsa 
Onunla...
siz de 
bir mihr ü vefa mektubu yazðn;
çðrpðnsðn yüreklerimizde
yine
þiirin yangðsð...

Lütfen Her Yeri Doldurun

Ad soyad :

E-posta:

Başlık:

Konu: