arif ay
cahit zarifo¤lu
1953 yðlðnda Ni¤de'de do¤du.Ðlk ve orta ö¤renimini Ankara'da tamamladð.
Gazi Üniversitesi E¤itim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatð Bölümü'nü bitirdi.
Halk Edebiyatð dalðnda master yaptð.
Lise yðllarðnda baþlayan þiir çalðþmalarðnð Edebiyat Dergisi'nde sürdürdü.
Öykü ve denemeler de yazan þair,Kðrðkkale Üniversitesi'nde
ö¤retim görevlisi olarak Türk Edebiyatð dersleri vermektedir.
                                  gündüzler istiaredir 
                                  geceler mecazdan 
                                  geçer þiirin katar katar 
                                  turna yüklü yazlardan 

                                  þiir ðrma¤ðmðzðn zarif koluydun 
                                  da¤lar ovalar vadiler aþtðn 
                                  bulandðn duruldun sonsuzluk denizine kavuþtun 
                                  «Gö¤sümde bir küçük derya buldum 
                                  Kabðna sð¤maz bir ceylan yoldaþðm» 
                                  neylerim ah neylerim 
                                  ölüm dü¤ünlerine gidip gelmekten 
                                  kðna tutmaz oldu ellerim 

                                  «Yaþamak bir perde gibi kalkðyor aramðzdan 
                                  Zamansðz mekansðz bir tünel baþðndayðz þimdi» 
                                  geceler kar uykusu 
                                  gündüzler ekmek sðca¤ð 
                                  «Haydi uyan 
                                  Haydi canlan 'hazan yapra¤ð'» 
                                  
                                  yðllar istiaredir 
                                  mevsimler mecazdan 
                                  geçer þiirin katar katar 
                                  Mekke Medine Hicaz'dan