hüsrev hatemi
Elli yðlð bile bulmayan,
Zarif ve þâirâne cehdin,
-Hayatðn-
Bir þiirin son buluþu gibi;
Ne zaman hatðrlasak seni...
Bir þiir gibi tekrar,
Baþlðyor kederli yüreklerde,
Yine aynð noktada,ölümünle,
Bitiyor bir þiir gibi.