bey yaman
                                  þiir denizlerinde yðkanðrðm ben 
                                  yürüyüþümün ritminden ðslanðr istanbul 
                                  Diþleri ve tðrnaklarð çðkmamðþ, 
                                  yenido¤an, yaralara bulanmðþ yüzüne 
                                  gülücükler ve süt isteyen 
                                  bir suyuþirin kðzdðr takðlara bulanmðþ istanbul. 

                                  Her geliþimde tersler beni, nazlanðr 
                                  beni, beni, beni ister. 
                                  Kuruyan sarnðçlarðna konuk olur isem 
                                  ðslanðr suadiye, ðslanðr istanbul 

                                  I 
                                  Yüzüm bir güzel düþtür geceleyin 
                                  ismibeyaz dantellerde iþlenen gözlerin 

                                  bilmezler, gündüzdeyim. 
                                  Uykularðnda, iken onlar 

                                  Ben atðmð sürerim gözlerinden yayðlan 
                                  rüzgârðn küçük þehzade ülkelerine. 
                                  Birden boþanan önsöz niyetinde iki zerre 
                                  senden gelir sultanlðk kemeri olur bedenime. 

                                  /kðþ biter 
                                  ellerim baharðnda
II 
                        -Ðzdüþüm- 
Ben mðsðra ordularla giderim 
nil sularðnda -ne tesadüf-nilüfer gezinirim 
güler, gülü sever bir güzele gülümserim 
ben mðsðra ordularla girerim 

Hünerimi kullanðr hoþgeldin derim bir mele¤e 
beni kimle bilirler son nefesimde 
ömrümde yandð dendi¤inde bir çeyrek döner 
sabrð þehadete ulayarak can veririm. 

Beni bir gözleri ahuya zebun eden fele¤e 
son çeker, elleri ðslanðr Azrailin 

Bey yamanlð¤ðmdan ðslanðr Ðstanbul.