cahit zarifo¤lu
hüseyin do¤an
I. lepedöyen
netameli bir akþamdan
/tðrnak parlatan/
o türkülü a¤ðzlarð
ortadan ikiye dipsizleþtiren
göklere bulaþmðþðzdðr

II.hayat
meneviþli köpüklenirken 
bahçende ðsðrgan otlarð
ve daha marjinal ya¤murlarðn ya¤ðyorken
hastane odalarðnda teþne kalmðþsðn

III. mavera
mavera'nðn o¤lu
yalnðzca bizi
"bu sabah iri anla"
            diaspora, izmit