ay söylevi
mevlana idris zengin
                                  Biz bakardðk ve sen yürürdün þeyhim 
                                  Sen yürürdün ve da¤lar yürürdü 
                                  Öksüz bir kðrlangðç olurduk sen görünmeyince 
                                  Sen görünmeyince görmezdik bulutlarð 
                                  Ya¤murlarð kuþanðp yollarda bahara durmazdðk 
                                  Kapðnðn önünde iki büklüm bekler 
                                  Acðyð keþfeden bu çocuk yürekler 
                                  Nasðl selam verilir bilmez 
                                  Ne açar kapðlarð bilmezdik þeyhim 

                                  Biz sorardðk ve sen söylerdin þeyhim 
                                  Sen söylerdin ve gökler söylerdi 
                                  Kðrðlmðþ bir ayna olurduk sen konuþmayðnca 
                                  Sen konuþmayðnca varmazdðk denizlere 
                                  Balðklarð farkedip Yunusa seslenmezdik 
                                  Denizin altðnda öylece durur 
                                  Saçlarðmðza denizin akþamð vurur 
                                  Çocuklarð kim a¤latðr 
                                  Kim öldürür halklarð bilmezdik þeyhim