þiir da¤ð
osman sarð
                                  I. 
                                  Bugün de akþam oldu 
                                  Bir yaprak daha düþtü topra¤a 

                                  Çðkarken hðzla merdivenleri gördüm 
                                  Tüm basamaklarð tükenmiþ ömrün 

                                  Henüz iþin baþðndayðm ben 
                                  Yeni oturmuþum bu dünya sofrasðna 

                                  Üç kez çðkmadðm dünya da¤larðna 
                                  Bir avuç bahar yaþamadðm daha 

                                  Dðþarð çðkmak istiyorum þimdi 
                                  Bir tay gibi koþmak istiyorum kðrlarda 

                                  Gülle karþðlayðn gülerek karþðlayðn eþlerinizi 
                                  Çocuklarð sevin ölümlü dünyadðr dünya 

                                  Dðþarda 
                                  Bir bahar güneþi vurmuþ da¤lara 

                                  Bir yanarda¤ patlamðþ sanki 
                                  Ðçimde acð sa¤naklarð 

                                  Da¤lara çðkðn yüce da¤lara çðkðn benim için 
                                  Seyredin nasðl akðyor ðrmak denize
II. 
Akþamlarð 
Evde baba bekleyen çocuklara 

Ölümü nasðl açðklasðn þimdi 
Anne bu zarif çocuklara 

Biz yine geç kaldðk tðrmandðk Beylerbeyi yokuþlarðnð 
Sen erken çðkmðþsðn yola yine erkenden karþðladðn bizi 

Ðstanbul'da suyu çekilmiþ çeþmeler gibi 
Öyle kurumuþ dudaklarð 

Koþan at yeleleri sanki siyah saçlarð 
Gözleri tarifsiz Osmanlð gözleri 

Bir þiir da¤ð devrildi kalbim 
Bir hazine gömdün bugün topra¤a 

Derin serviler altðna 
Zarif bir can bðraktðn